Wheel thrown porcelain with underglaze decoration

* Wheel thrown white stoneware